Back to top

Hallberg-Rassy New Boat Models

Cruisers

2018 Hallberg-Rassy 64
2018 Hallberg-Rassy 55
2018 Hallberg-Rassy 48 MK II
2018 Hallberg-Rassy 44
2018 Hallberg-Rassy 412
2018 Hallberg-Rassy 40 MK II
2018 Hallberg-Rassy 372
2018 Hallberg-Rassy 340
2018 Hallberg-Rassy 310